صنعتی ضد اسید

||صنعتی ضد اسید

هیچ محصولی یافت نشد.

اعتمادشما عزیزان سرمایه ماست

کارخانــه لولــه ســازی رزاقــی بــا بیــش از ربــع قــرن ســابقه ، از ســال 1365رســما فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد انـواع لولـه PVC ، لولـه پلـی اتیلـن، لولـه برقـی

پلـی آمیـد و سـاخت اتصـالات جوشـی دسـت سـاز PVC و پلـی اتیلـن بـا نـام پلــی کار رزاقــی آغــاز کــرد.