لیست قیمت لوله های PVC-U فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ISIRI9119

شرح محصول ردیف سایز ضخامت وزن شاخه قیمت ( ریال ) نوع کاربری خرید
لوله فاضلابی

نیمه (6متری)

1 20 1.5 0.8 200,000 B
2 25 1.9 1.2 300,000 B
3 32 2.4 2 500,000 B
4 40 1.9 2.9 725,000 B
5 50 2.4 3.1 775,000 B
6 63 3 5.5 1,375,000 B
7 75 3 6.8 1,700,000 BD
8 90 3 7 1,750,000 BD
9 110 3.2 10 2,500,000 BD
10 125 3.2 12 3,000,000 BD
11 160 4 19 4,750,000 BD
12 200 4.9 29.7 7,425,000 BD
13 250 6.2 46 11,500,000 BD
14 315 7.7 73 18,250,000 BD
15 400 9.8 120 30,000,000 BD

لیست قیمت لوله های PVC-U ناودانی چسبی بر اساس استاندارد ISIRI12142

شرح محصول ردیف سایز ضخامت وزن شاخه قیمت ( ریال ) نوع کاربری خرید
لوله ناودانی

هواکشی معمولی

(6متری)

16 32 1.6 1.5 375,000 RISER
17 40 1.5 2 475,000 RISER
18 50 1.6 2.4 600,000 RISER
19 63 2 3.1 775,000 RISER
20 75 1.8 3.6 900,000 RISER
21 90 1.8 4.3 1,075,000 RISER
22 110 1.8 6.4 1,400,000 RISER
23 125 2.5 8.2 2,050,000 RISER
24 160 3.2 13.3 3,325,000 RISER
25 200 3.9 20.5 5,125,000 RISER
26 250 4.9 31.2 7,800,000 RISER
27 315 6.2 49.8 12,450,000 RISER
28 400 7.9 80 20,000,000 RISER

لیست قیمت لوله های PVC-U آبرسانی چسبی بر اساس استاندارد ISIRI13361-2

شرح محصول ردیف سایز ضخامت وزن شاخه قیمت ( ریال ) نوع کاربری خرید
لوله آبرسانی

قوی (6متری)

30 50 3 4.5 1,125,000 Water supply
31 63 4.7 7.85 1,962,000 Water supply
32 90 4.3 9.7 2,425,000 Water supply
33 110 4.2 14.3 3,575,000 Water supply
34 125 4.8 18.5 4,625,000 Water supply
35 160 6.2 30.2 7,550,000 Water supply
36 200 7.7 47 11,750,000 Water supply
37 250 9.6 73 18,250,000 Water supply
38 315 12.1 116 29,000,000 Water supply

لیست قیمت لوله های U-PVC آبرسانی چسبی بر اساس استاندارد ISIRI13361-2

شرح محصول ردیف سایز ضخامت وزن شاخه قیمت ( ریال ) نوع کاربری خرید

لوله برقی

(6متری)

39 20 1.5 800 216,000 Electric
40 20 1.9 1,000 270,000 Electric
41 25 1.5 1,000 270,000 Electric
42 25 1.9 1,200 324,000 Electric

لیست قیمت لوله های خرطومی نسوز خم سرد چسبی بر اساس استاندارد ISIRI13361-2

شرح محصول ردیف سایز متراژ وزن حلقه قیمت ( ریال ) نوع کاربری خرید
لوله برقی خرطومی 43 11 20 250,000 Electric
44 13 20 300,000 Electric

لیست قیمت اتصالات PVC-U فاضلابی چسبی بر استاندارد ISIRI9119

شرح محصول ردیف سایز تعداد کیسه قیمت ( ریال ) نوع کاربری خرید

زانو 90

درجه

1 63 150 55,500 B
2 90 72 111,000 BD
3 110 44 148,000 BD
4 125 30 185,000 BD
5 160 16 370,000 BD
6 200 4 684,500 BD
7 250 4 1,200,000 BD

 

شرح محصول ردیف سایز تعداد کیسه قیمت ( ریال ) نوع کاربری خرید

زانو 45

درجه

8 63 180 46,200 B
9 90 100 86,900 BD
10 110 60 127,600 BD
11 125 55 140,600 BD