کارخانــه لولــه ســازی رزاقــی بــا بیــش از ربــع قــرن ســابقه ، از ســال 1365رســما فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد انـواع لولـه PVC ، لولـه پلـی اتیلـن، لولـه برقـی پلـی آمیـد و سـاخت اتصـالات جوشـی دسـت سـاز PVC و پلـی اتیلـن بـا نـام پلــی کار رزاقــی آغــاز کــرد.

درســال  1371ایــن کارخانــه بــا آرم و نــام تجــاری رزاقــی بــه ثبــت رســید و در ســال  1385بــا گــروه صنعتــی پلیمــر تهــران ادغــام گردیــد.

بــه ایــن ترتیــب در راســتای فراهــم نمــودن رضایــت مشــتریان و بــالا بــردن کیفیــت کالا بــا دایــر نمــودن آزمایشــگاه کامــل و دعــوت بــه همــکاری از مهندســین متعهــد و مجــرب در زمینــه امــور کنتــرل کیفیــت در همــان ســالها موفــق بــه کســب علامــت اســتاندارد ملــی ایــران شــد.

ایــن واحــد از ســال  1385در زمینــه تولیــدات دریچــه پلیمــری پلاســتیکی در ابعــاد و انــدازه هــای مختلــف شــروع بــه کارنمــوده اســت.

محصولات

دریچه و درپوش منهول گرد و چهارگوش پلیمری

شبکه گریل (درپوش مشبک آبرو)     

لوله و اتصالات پی وی سی  PVC-U

لوله های PVC-U  فوق قوی (هیدروپول) جهت  استخر و جکوزی، مصارف صنعتی و آبرسانی

لوله های  PVC-U  نسوز برقی به شرط خم سرد

لوله های خرطومی نسوز برقیPVC-U محافظ سیم و کابل ساختمان

لوله های پلی اتیلن  PE با فشار کاری 4 الی 25 اتمسفر بصورت شاخه و کلاف

لوله های پلی اتیلن PE جهت آبیاری قطره ای سایز 16 میلیمتر

لوله های سابداکت پلی اتیلن PE سه قلو و چهارقلو جهت کابلهای مخابراتی، برقی،فیبر نوری و صنعتی

اتصالات جوشی دست ساز جهت کلیه ی سایزهایی که قالب آن در کشور موجود نمی باشد

کفخواب پشت بام ، حمام و سرویس های بهداشتی

آب پاش (اسپری)